Vaučeri 2020 – Besplatan vaučer za odmor u Srbiji u iznosu od 5.000 dinara

Od 1. januara 2020. godine. Ministarstvo trgovine, turizma I telekomunikacija počinje sa novom akcijom podele subvencionisanih vaučera za odmor u Srbiji.

Osnovne informacije:

Vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji namenjen je za podsticanje razvoja domaćeg turizma, njime se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, a ne hrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i sl.

Vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta korisnika vaučera.

Vaučer se može koristiti isključivo za smeštaj u trajanju od najmanje 5 noći i može pokriti maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa za smeštaj veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa za smeštaj manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;

Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i ratne vojne invalidi, kao i civilne invalide rata podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.

Vaučer se može iskoristiti zaključno sa 20. 11. 2020. godine.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.

Ko može biti korisnik vaučera?

Korisnici vaučera mogu biti:

  1. korisnici prava na penziju;
  2. nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
  3. korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
  4. korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
  5. radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze neto iznos od 60.000 dinara mesečno;
  6. ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
  7. korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
  8. nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16).

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Na vaučeru će butu odštampan naziv ugostiteljskog objekta I kojem se jedino može iskoristiti vaučer.

Korisnik vaučera dužan je da vaučer koristi lično, isključivo za usluge smeštaja u ugostiteljskom objektu.

Uslovi i dokumentacija za dobijanje vaučera

Do vaučera možete doći ukoliko izvršite rezervaciju smeštaja i popuniti odgovarajuću prijavu.

Prijavu treba popunjavati čitko i obavezno je potpisati. Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno stavlja na uvid ličnu kartu ili pasoša, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.

Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument, koji je potpisan od strane ugostitelja. Potvrda treba da sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi.

Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:

  1. Korisnici prava na penziju(penzioneri) stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Izuzetno, korisnik prava na penziju iz inostranstva podnosi originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.
  2. Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.

Korisnik vaučera prijavu podnosi lično I stavlja na uvid, donosno prilaže potrebnu dokumentaciju.

Popunjena prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi na šalteru JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije. Prijave građana JP „Pošta Srbije“ će primati najkasnije do 15.10.2020. godine.

Korisnici vaučera u obavezi su da na šalteru JP “Pošta Srbije“, podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno perioda od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.

Sve neophodne obrasce prijave  možete preuzeti sa sajta ministartstva
https://mtt.gov.rs/vauceri-za-odmor-u-srbiji/